Apr 4 – 7, 2016
Kupferbergterrasse Mainz
Europe/Berlin timezone

Tau Decays measurements

Apr 7, 2016, 3:20 PM
25m
Fürst-von-Bismarck-Saal (Kupferbergterrasse Mainz)

Fürst-von-Bismarck-Saal

Kupferbergterrasse Mainz

Kupferbergterrasse 17-19 55116 Mainz

Speaker

Dr Alberto Lusiani (Scuola Normale Superiore and INFN sezione di Pisa)

Primary author

Dr Alberto Lusiani (Scuola Normale Superiore and INFN sezione di Pisa)

Presentation materials