15-17 February 2017
JGU Mainz - KPH Institut
Europe/Berlin timezone

MESA

17 Feb 2017, 11:00
30m
Seminar Room 1 (JGU Mainz - KPH Institut)

Seminar Room 1

JGU Mainz - KPH Institut

Joh-Joachim-Becher-Weg 45

Speaker

Dr Kurt Aulenbacher (Institut für Kernphysik, Universität Mainz)

Presentation Materials